OperaOpus ERP

Financije i računovodstvo


Financijsko upravljanje
 • jednostavno upravljanje potpuno automatiziranim formulama za knjiženje
 • izrada i analiza financijskih i poslovnih planova
 • izvještavanje i analize kroz obilje ugrađenih i korisnički definiranih izvještaja
Saznajte više
Računovodstvo
 • potpuno automatizirani nastanak knjiženja u glavnoj knjizi iz robno-materijalno-komercijalnog poslovanja, knjigovodstva imovine i proizvodnje
 • bilježenje i izvještavanje o poslovnim događajima po različitim dimenzijama: mjesta troška, nositelji troška, objekti, radni nalozi, investicije, ugovori...
 • potpuno podržano devizno knjigovodstvo uz automatski izračun tečajnih razlika i revalorizacija
Saznajte više
Blagajničko poslovanje
 • uplatnice, isplatnice, putni nalozi
 • automatska knjiženja ovih dokumenata u blagajnu
 • evidencija deviznih blagajni
Saznajte više
Internetsko poslovanje
 • uvoz izvoda putem e-bankarstva
 • priprema za upload zbirnih naloga za plaćanje
 • povlačenje tečajne liste s interneta
 • izmjena podataka s internet servisima porezne uprave i FINA-e
Saznajte više
Saldakonti
 • automatsko ili ručno povezivanje plaćanja i zaduženja
 • dobivanje svih saldakonti izvještaja za bilo koji dan u prošlosti ili budućnosti
 • obračun kamata na otvorena, zatvorena ili sva dugovanja
 • planiranje novčanog toka
 • modul za automatsko stupnjevano opominjanje neplatiša
 • generiranje Naloga 14 i 15, nadzorne knjige
 • izrada kompenzacija
Saznajte više

Upravljanje zalihama i prodajom


Naručivanje
 • automatski izračun potreba i izrada prijedloga za naručivanje od dobavljača na više načina
 • ocjenjivanje dobavljača po ISO propisanim kriterijima s korisnički definiranim parametrima
 • praćenje statusa narudžbi
 • evidencija ugovorenih uvjeta nabave po dobavljaćima/robama/grupama roba...
 • izrada narudžbi po specifikacijama i na jeziku dobavljača
Saznajte više
Zaprimanje robe i materijala
 • preuzimanje narudžbi u primke ili unos i kontrola putem barkod čitača uz automatsko zatvaranje narudžbi, praćenje zatvorenosti po stavkama dokumenata
 • mogućnost praćenja skladišta po pozicijama, a robe po serijama i dimenzijama
 • izračun skladišne cijene po prosječnoj, zadnjoj ulaznoj i FIFO metodi
 • mogućnost retroaktivne korekcije (uz odgovarajući nivo pristupa) u bilo kojem trenutku uz automatski izračun skladišnih cijena i količina na svim slijednim transakcijama
 • unos zavisnih troškova po uvoznom zaključku, dokumentu ili svakoj stavci
 • izvještavanje o obrtajima artikala, kritičnim količinama, vrijednosni i količinski pregledi po svim unesenim kriterijima i proizvoljnim vremenskim razdobljim
Saznajte više
Upravljanje prodajom i distribucija
 • zapisivanje komercijalnih uvjeta kroz cjenike. Definiranje cijena i rabata po svakom partneru za svaki artikl ili prema grupama partnera/artikala, poslovnicama, nositeljima troška, regijama, proizvođačima ili kombinacijom bilo kojih navedenih kriterija u bilo kojoj valuti, mogućnost promjene cijena ovisno o količini, definiranje gratis artikala
 • prilagodba i dizajn dokumenata (ponude, narudžbe, računi, otpremnice...) prema specifikacijama korisnika
 • praćenje rezerviranih količina na skladištu
 • praćenje otvorenih narudžbi, pregledi isporučivosti po skladištu i redoslijedu rezerviranja
 • alarmiranje o dokumentima s isteklim datumima valjanosti
 • trenutni uvid u stanje zalihe
Saznajte više
Maloprodajna mjesta
 • on-line rješenje - svi podaci uvijek dostupni u centrali i na svim maloprodajnim mjestima
 • izrada maloprodajne kalkulacije uz automatsko zaprimanje robe na skladište
 • mogućnost rasporeda zavisnih troškova nabave po stavkama i automatsko niveliranje zalihe na novu ulaznu cijenu prilikom svakog ulaza
 • evidencija svih maloprodajnih aktivnosti po prodajnim mjestima (nabava, prodaja, nivelacije, popusti prilikom prodaje, outlet akacije) uz automatiziranu razradu i knjiženja po elementima maloprodaje (nabavna vrijednost, ukalkulirana marža i vrijednost PDV-a)
 • mogućnost predefiniranja maloprodajnih cijena u centrali ili na nivou svakog maloprodajnog mjesta
Saznajte više
OperaOpus Mobile
 • web aplikacija za Windows Mobile/CE uređaje s ugrađenim čitačima barkoda
 • automatizirana on-line izrada inventura i ostalih skladišnih dokumenata preko bežične mreže ili GSM modula
Saznajte više

Ostalo


Upravljanje materijalnom imovinom
 • vođenje imovine po pozicijama/lokacijama
 • izračun proizvoljnog broja amortizacija
 • praćenje povijesti svih događaja
 • automatizirane inventure i knjiženja
 • Osnovna sredstva
 • Sitni inventar
Upravljanje projektima
 • evidencija ugovorenih i planskih vrijednosti projekata/objekata/aktivnosti/nositelja troškova
 • grupiranje projekata po djelatnostima/poddjelatnostima
 • mogućnost povezivanja datoteka bilo kojeg tipa uz projekt
 • pridruživanje poslovnih događanja projektima kroz sve elemente sustava (skladišne transakcije, financijske transakcije, prodajne aktivnosti, nabava, proizvodnja)
 • izvještavanje sumarno/detaljno o prihodima, troškovima i ostvarenim razlikama u cijeni po projektima
 • vezanje CRM aktivnosti uz projekte
Saznajte više
Servis
 • evidencija servisnih događaja putem radnih naloga
 • mogućnost korištenja tehnoloških predložaka i sastavnica pri kreiranju radnih naloga
 • mogućnost korištenja radnog naloga kao složenog dokumenta izdavanja i predavanja elemenata sastavnice uz automatski obračun sastavljenih elemenata po direktnim troškovima
 • veza servisnih aktivnosti s upitima i zadacima CRM-a
 • praćenje rada servisera, izvještavanje o utrošenom radu i materijalu, trajanju servisa...
 • trenutno dostupna povijest svih transakcija po partneru, artiklu, serijskom broju...
Saznajte više
Građevinsko poslovanje
 • evidencija ugovornih obilježja o građevinskim objektima i aktivnostima
 • izrada i evidencija ponudbenih i prihvaćenih građevinskih troškovnika, izrada privremenih i okonačnih građevinskih situacija
 • pridruživanje poslovnih događaja i aktivnosti, u analitičkom i financijskom knjigovodstvu, objektima
 • detaljan uvid u planirano, prihodovno i troškovno stanje objekta
 • pregled očekivanih prihoda po objektu kroz uvid u vrijednost ovjerenih i neovjerenih situiranih radova, evidenciju izdanih i primljenih financijskih garancija po vrstama garancija, evidenciju dospjelih, nedospjelih i naplaćenih potraživanja po objektima
 • evidencija plaće radnika prema odrađenim satima na pojedinim gradilištima uz automatizirano knjiženje svih elementa obračunate plaće po objektima
 • mogućnost razrade svih analiza objekata kao nositelja troška, dodatno, po organizacijskim jedinicama poduzeća (mjestima troška i profitnim centrima)
 • napredno praćenje aktivnosti oko prodaje stanova
Saznajte više
Upravljanje poslovnom dokumentacijom i urudžbiranje
 • evidencija ulaznih, izlaznih i internih dokumenata
 • praćenje razvođenja dokumenata po odjelima i zaposlenicima
 • mogućnost povezivanja datoteka uz stavku urudžbenog
 • veza na CRM aktivnosti
Saznajte više
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11