Politika privatnosti

Ova se Politika privatnosti  primjenjuje na obradu i zaštitu osobnih podataka svih ispitanika od strane društva SVAM plus d.o.o. (dalje: „Svam plus“ ili „Voditelj obrade“), neovisno o izvoru osobnih podataka ili načinu njihove obrade, uključujući podatke koje je SVAM plus prikupio u svom redovnom poslovanju i putem web stranice www.svamplus.hr, profila Voditelja na društvenim mrežama te svim drugim oblicima prisutnosti Voditelja obrade na internetu.

Osobni podaci koje SVAM plus  prikuplja i obrađuje
SVAM plus prvenstveno obrađuje osobne podatke koje dobije izravno od ispitanika. U određenim slučajevima kada je to neophodno za ostvarenje zakonite svrhe, SVAM plus  može prikupljati  osobne podatke posredno,  od trećih osoba ili iz javno dostupnih  izvora (npr. javni registri,,  mediji), a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati. 
Osobni podatci koje SVAM plus  obrađuje ovise o prirodi Vašeg odnosa s nama te uključuju, primjerice ime, prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, kontakt podatke i dr.

Način, svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka
Osobne podatke SVAM plus obrađuje isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje svoje djelatnosti, na  temelju jedne od  zakonitih pravnih osnova, kao što su izvršavanje zakonskih obveza, ispunjenje ugovornih obveza, legitimni interes ili privola ispitanika.
Konkretna svrha i načini obrade osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg se isti prikupljaju. SVAM plus štiti privatnost i osobne podatke obrađuje pošteno, transparentno i zakonito, a obrada je ograničena samo na one osobne podatke koji su mu nužni i za svrhu za koju su prikupljeni u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti. Osobne podatke obrađujemo u sljedeće poslovne svrhe: obavljanje naše profesionalne djelatnosti, odnosno pružanje ugovorenih usluga, organizacije i vođenja našeg poslovanja, izvršenja zakonskih dužnosti i obveza te promidžbe i marketinga.
SVAM plus ne radi automatsko donošenje odluka i/ili profiliranje podataka ispitanika.

Vrijeme čuvanja osobnih podataka
Osobne podatke SVAM plus obrađuje dok se ne ispuni svrha njihove obrade, osim u slučaju kada postoji propisana obveza duljeg pohranjivanja osobnih podataka. Nakon isteka roka, osobne podatke ćemo uništiti.
U slučaju pokretanja sudskih i drugih postupaka, osobni podatci se čuvaju sve do konačnog dovršetka istih u skladu s važećim propisima. 
Privole koje su dane vrijedi do opoziva, te ih ispitanici mogu opozvati u bilo kojem trenutku sukladno postupku povlačenja privole.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Sigurnost osobnih podataka
Prikupljeni osobni podaci obrađuju se uz obveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bi se spriječila svaka nezakonita ili neovlaštena obrada podataka. SVAM plus kontinuirano educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti osobnih podataka.
Pristup osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe SVAM plusa i partnera koji mu pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Primatelji osobnih podataka
SVAM plus se obvezuje čuvati osobne podatke i u pravilu ih ne priopćava odnosno ne čini dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja ispitanika, osim pružateljima usluga koje angažira kao izvršitelje obrade, nadležnim tijelima/institucijama u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. nadležne uprave ili inspekcije, MUP, banke, i sl.), kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima te kada je SVAM plus zakonski dužan dostavljati te podatke ili kada je to potrebno radi izvršenja ugovorne obveze.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka
Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:
•    pravo na pristup podacima koji se odnose na Vas, uključujući pravo dobiti od nas informaciju o obradi Vaših osobnih podataka (o kategoriji osobnih podataka, svrsi obrade, primateljima kojima se podatci dostavljaju, razdoblju pohrane, itd.)
•    pravo na prenosivost podataka (ukoliko je moguće udovoljiti)
•    pravo na povlačenje privole ako je ista dana
•    pravo na ispravak i/ili promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni, 
SVAM plusu kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije, šaljete zahtjev u kojem je potrebno navesti što konkretno od Vaših podataka nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti, a u prilogu dostavljate potrebnu dokumentaciju kojom potkrepljujete svoje navode.
•    pravo na brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
•    Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju smo ih prikupili ili obradili;
•    povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji, a pritom ne postoji druga pravna osnova za obradu;
•    uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka;
•    osobni podaci nezakonito su obrađeni;
•    osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe SVAM plus  kao voditelj obrade.
Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se kada je obrada nužna radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe SVAM plus, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
•    pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (npr. kada prigovarate točnosti osobnih podatka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka).
•    pravo na podnošenje prigovora 
Ukoliko ispitanici smatraju da je SVAM plus prilikom obrade njihovih osobnih podataka prekršio propise Unije ili nacionalne propise o zaštiti podataka, mogu se obratiti SVAM plusu kako bi razjasnili eventualna pitanja. 
Osim toga, ispitanici u svakom trenutku imaju pravo na pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP, www.azop.hr), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, email: azop@azop.hr,  vezano uz obradu i zaštitu svojih osobnih podataka.

Ostvarivanje prava
Ako želite ostvariti neko od naprijed navedenih prava, ili imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas putem slanja pošte na adresu Službenika za zaštitu podataka:

SVAM plus d.o.o.
n. p. Službenika za zaštitu podataka
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb

ili na e-mail:
info@svamplus.hr

Po zahtjevima za ostvarenje prava ispitanika SVAM plus će odgovoriti sukladno zakonskim rokovima. 
U slučaju dvojbe, od ispitanika se mogu zatražiti dodatne informacije radi provjere identiteta, a radi zaštite prava ispitanika i privatne sfere. 

Zaštita osobnih podataka
U slučaju da, usprkos svim poduzetim sigurnosnim mjerama, povjerljivost ili dostupnost Vaših osobnih podataka bude na neki način ugrožena, odmah ćemo obavijestiti Vas kao ispitanika i/ili nadležno nadzorno tijelo, u skladu s primjenjivim propisima Unije i nacionalnim propisima.

 

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11