ERP = Enterprise Resource Planning

Naručivanje

Naručivanje često korištenih artikala od poznatih dobavljača vrši se automatskim generiranjem narudžbe, pri čemu je moguće filtrirati artikle prema dobavljačima i/ili proizvođačima, a sustav uzima u obzir dosadašnje izlaze iz korisnički upisivog perioda, kao i već naručenu robu, te na osnovu predviđenog stanja na skladištu i minimalnih količina, računa potrebnu količinu za period za koji se vrši narudžba.


Zahtjeve za narudžbu mogu vršiti i pojedini odjeli (ili zaposlenici) u poduzeću, a kasnije ih odjel nabave artikulira u jednu ili više narudžbi, ovisno o broju dobavljača i očekivanim datumima nabave. U slučaju naručivanja usluga, ili jednokratnih nabava robe velike vrijednosti, moguće je izraditi više zahtjeva za ponudu prema više dobavljača. Nakon prihvaćanja najbolje ponude, iz odabrane ponude se automatski generira narudžba. Sve ponude, a kasnije i narudžbu i primku (ili više njih), moguće je objediniti u jedan predmet po kojem se onda može pratiti cijeli posao. Na osnovu formiranih narudžbi sustav vrši ulazne rezervacije na skladištu s datumom predviđenog ulaza. U trenutku dolaska naručene robe automatski se generira primka (ili primka-kalkulacija), koja je odmah povezana s narudžbom. U svakom trenutku dostupan je pregled zatvorenosti pojedine narudžbe (naručeno - isporučeno - preostalo za isporuku), kao i očekivani datum raspoloživosti svakog pojedinog artikla. Za svaku narudžbu moguć je neograničen broj isporuka, pri čemu automatsko generiranje primke može predložiti samo još neisporučene artikle i količine. Za narudžbe koje će ostati otvorene, omogućena je automatska nivelacija i zatvaranje. Prilikom izrade narudžbe, odmah su dostupni svi podaci o robi s trenutnim i očekivanim količinama, povijesti ulaza, zadnjim cijenama, matični i financijski podaci o dobavljaču... Narudžbe je moguće izrađivati u svim valutama, ispisivati na proizvoljnom broju jezika, korištenjem stranih naziva artikala, barkoda , kao i šifara od dobavljača.

Važniji izvještaji o naručivanju:

  • otvorenost narudžbi
  • kritične količine na skladištu
  • koeficijent obrtaja artikala
  • očekivane količine podržane u svim robnim izvještajima (robne kartice, skladišne liste, sumarni izvještaji po skladištima...)
  • izvještaji o naručivanju grupirano i/ili sumirano prema dobavljaču, poslovnicama, grupi, periodu, raznim valutama...

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11